Voor een zichtbare Rembrandtbrug

Drie Leidse partijen stellen schriftelijke vragen aan wethouder

Home / Blog / Drie Leidse partijen stellen schriftelijke vragen aan wethouder

Afgelopen week hebben GroenLinks, collegepartij D66, en het CDA tien schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Paul Laudy over de Rembrandtbrug.

Uit deze vragen blijkt dat de partijen, die tezamen een meerderheid in de Leidse gemeenteraad hebben, serieuze vraagtekens plaatsen bij de inhoud en de procedure van het besluit om de Rembrandtbrug bruin met zwart te verven.
De Vrienden van de Rembrandtbrug voelen zich gesteund door deze actie vanuit de politiek. Het antwoord van de wethouder op de vragen zullen wij uiteraard met u delen via deze website.
De vragen zijn beschikbaar als pdf-document, en ook in het onderstaande:

Schriftelijke vragen: onderbouwing en participatie kleurkeuze Rembrandtbrug
Het project ‘Historische Kleuren’ is in veel opzichten een verrijking voor de stad. De klassieke uitstraling van beeldbepalende gebouwen wordt versterkt op een manier die past bij het historische karakter van Leiden. Het aanpassen van kleuren moet echter wel daadwerkelijk een verbetering van het historisch karakter van een bouwwerk zijn. Het plan om de kleuren van de Rembrandtbrug aan te passen leidt tot grote weerstand bij veel omwonenden en sympathisanten. Ze hebben inhoudelijke en procedurele bezwaren tegen het voornemen de witte kleur van brug en aangrenzende leuningen te vervangen door bruin en zwart. Eerdere antwoorden van het college op een rondvraag in de commissie SO op 23 november j.l. laten wat GroenLinks, D66 en CDA betreft, vragen open. Smaken verschillen, maar omdat we vinden dat het belang van bewoners niet vergeten mag worden, de onderbouwing voor de keuze te wensen overlaat, en een zorgvuldig proces belangrijk is, stellen wij op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde het college de volgende schriftelijke vragen.

1. De Rembrandtbrug is geen monument, maar een replica uit 1983 van een historische brug. Waarom moet de brug in de ogen van het college toch meegenomen worden in het project ‘Historische Kleuren’?

2. De kleurkeuze is gebaseerd op onderzoek van Erfgoed Leiden en Omstreken, dat geen eenduidige conclusie lijkt op te leveren. Er wordt gesproken over een kwitantie voor verf die gebruikt zou zijn om een bijgebouw van de brug te schilderen in een kleur die ‘kan variëren van geelbruin tot roodbruin’. Waarom overtuigt dit het college tot de keuze van RAL8004 voor de brug en zwart voor de leuningen?

3. Kan het College met ons delen, hoe men precies tot dit besluit is gekomen en wie er bij dit besluit betrokken zijn op welk moment? Wij hebben vernomen dat de Welstandscommissie, TACOR, Erfgoedkoepel en Oud Leiden betrokken zijn geweest bij dit besluit. Kan de argumentatie van de verschillende commissies inzichtelijk gemaakt worden, desnoods vertrouwelijk?

4. Welk onderdeel van het historisch onderzoek is voor het college dusdanig overtuigend dat dit zwaarder weegt dan de mening van bewoners?

5. In antwoord op de rondvraag in de commissie SO gaf het college aan dat het veiligheidsargument niet speelt. Waarop is het oordeel gebaseerd dat ook zwart en bruin goed zichtbaar zijn in het donker?

6. Er is overleg geweest met buurtbewoners nadat deze per brief waren geïnformeerd over het besluit dat het college had genomen. Waarover is in deze gesprekken dan nog overlegd?

7. Het college geeft aan dat een omgevingsvergunning niet nodig is, omdat de brug geen monument is. Klopt het dat in 2016 wel een vergunning is aangevraagd om de brug Engels rood te schilderen? Zo ja, waarom vond het college het toen wel nodig een vergunning aan te vragen en nu niet?

8. Aangezien het plan de brug over te schilderen zoveel weerstand oproept, welk belang weegt voor het college dusdanig zwaar dat het deze bezwaren naast zich neerlegt?

9. Is het college bereid om voor het overschilderen van de brug alsnog een vergunningstraject in te gaan, om tegemoet te komen aan de bezwaren van bewoners en hen de ruimte te geven deze alsnog formeel te uiten?

10. Of, is het college bereid het besluit de brug over te schilderen te herzien en in overleg met omwonenden tot een eventueel nieuw besluit te komen?

Walter van Peijpe (GroenLinks)
Timo Gubbens (D66)
Joost Bleijie (CDA)