Voor een zichtbare Rembrandtbrug

Wat hebben De Vrienden in de Gemeenteraad gezegd? Hoe reageerde de wethouder?

Home / Blog / Wat hebben De Vrienden in de Gemeenteraad gezegd? Hoe reageerde de wethouder?

Op donderdag 14 december 2017 waren drie Vrienden van de Rembrandtbrug aan het woord in de Leidse Raad. Wat gaven zij de Raadsleden mee, en hoe reageerde de wethouder?

Onder het agendapunt ‘Burger aan het woord’ kregen drie omwonenden van de brug de gelegenheid om hun punt te maken. Marco Vermij (pdf) en Louk de la Rive Box (pdf) spraken op persoonlijke titel. Arie in ’t Veld sprak namens De Vrienden. Zijn letterlijke tekst staat hieronder en in deze pdf, en zijn betoog is ook te zien op video. De voorzitter van de commissievergadering is Peter Bootsma (D66).

Terwijl op de publieke tribune tientallen Vrienden van de Rembrandtbrug hun (uiteraard witte) sjaals omhoog hielden, luisterde ook wethouder Paul Laudy naar de betogen. Namens Sleutelstad was Reanne van Kleef aanwezig. Zij sprak met zowel De Vrienden, als met de wethouder. Beide fragmenten staan hieronder.

Uit de reactie van Laudy valt enerzijds hoop te putten: de aangekondigde bruine kleur wordt verlaten (wat er met het zwart voor de leuningen gebeurt, is onduidelijk). Laudy kondigt een andere taankleur aan dan bruin, die “vermoedelijk een stuk lichter zal zijn”.

Anderzijds geeft Laudy’s reactie nog veel reden voor debat. Wat De Vrienden van de Rembrandtbrug betreft, zijn serieuze vraagtekens te plaatsen bij de volgende beweringen die hij letterlijk in het interview doet (zie tekst hieronder):

Sleutelstad (Reanne van Kleef) interviewt wethouder Paul Laudy:

Wethouder Laudy:
“onderzoek wijst een taankleur uit”
Het onderzoek is pure speculatie, gebaseerd op de kwitantie voor een gebouw, niet voor een brug.

“ik ga kijken wat de beste kleur is”
en:
“wat wij denken dat de beste kleur is”
Dus er is maar 1 kleur de beste? Welke criteria hanteert het College daarvoor?

“wit past niet in het palet”
Welk palet is ‘het’ palet, waar is dit op gebaseerd, en welke democratische meerderheid heeft zich tot dat palet beperkt?

“taan is een procédé om te kleuren”
Dit is onjuist. Taan is een procédé om zeilen en netten waterafstotend te maken. Taan heeft niets met kleur te maken.

“verantwoorde standaardkleuren”
Wanneer is een kleur ‘verantwoord’?
Is wit een onverantwoorde kleur?

“omdat dat de identiteit van onze stad versterkt”
Kan de wethouder uitleggen, waarom een alom geliefde brug, radicaal van kleur moet veranderen?
Kan de wethouder aantonen, dat de brug in een andere kleur de identiteit van onze stad beter uitdraagt, dan in de huidige witte kleur?

Sleutelstad:
“hebben de omwonenden iets te zeggen over welke kleur het wordt?”
Wethouder Laudy:
“nee in principe niet want er is geen vergunning nodig omdat het geen monumentale brug is”
1. de brug ligt in beschermd stadsgezicht, dus er is altijd een vergunning nodig
2. dus in een geval dat er geen vergunning nodig zou zijn, is de inbreng van onwonenden sowieso niet aan de orde?
3. als de brug geen monument is, waarom moet deze dan een ‘historische’ kleur krijgen?

“het College heeft, na goed notie genomen te hebben van de bezwaren van een aantal omwonenden, ervoor gekozen, na natuurlijk overleg met de historische vereniging enzovoorts, om deze kleur toe te gaan passen”
1. de wethouder heeft De Vrienden telefonisch laten weten de enquête met 95% pro-wit, van tafel te vegen. Dat is niet hetzelfde als ‘goed notie nemen’
2. flauw, ‘een aantal omwonenden’. Het gaat om 95% pro-wit van de 120 buren, en meer dan 700 ondersteuners van de petitie
3. een actief lid van de historische vereniging Oud Leiden heeft op 14 december in de Gemeenteraad uitgelegd dat erfgoed onderdeel is van een levende geschiedenis, en dat een witte Rembrandtbrug, met haar prachtige klassieke vormen, volop recht doet aan het rijke Leidse verleden
4. de uitkomsten van het overleg met Oud Leiden zijn niet openbaar, dus er valt niet na te gaan welke afwegingen er zijn gemaakt
5. “enzovoorts” … ???
6. “deze kleur” … de kleur was Engels rood, toen bruin, nu wordt het iets anders … hoe kun je nu met commissies “enzovoorts” overleggen, als je geeneens weet welke kleur je wilt?

“het college staat open voor het gesprek met iedereen, maar heeft het besluit over de kleur van deze brug al wel genomen”
1. uiteraard gaan De Vrienden graag in gesprek met het College
2. het College biedt een gesprek aan, dat echter niet kan gaan over de kleur, want die is al besloten
3. welke kleur is dan besloten? Bruin met RAL code 8004 is het dus niet? Engels rood ook niet? Er is een besluit genomen over de kleur, zonder dat we de kleur weten.

“de brug kan niet gewoon wit blijven omdat de kracht van Leiden de historie is”
De wethouder stelt hier, dat de witte Rembarndtbrug, in de huidige kleurstelling, de historische kracht van Leiden verzwakt. Schiet ons maar lek …

“er heeft een tijdje geen brug gelegen”
Het gaat om meer dan 160 jaar, totaan 1983.
Er heeft meer jaren geen brug gelegen, dan dat er wel een brug lag.

“als je bij elke brug de kleur zo moet laten omdat een aantal omwonenden dat liever heeft, dan moeten we van dat beleidsuitgangspunt afscheid nemen, het versterken van de historie van onze stad”
Een doorzichtige debattruc: schuif degenen die een punt maken over één brug, in de schoenen dat zij daarmee ‘dus’ de historie van heel Leiden de nek om draaien.
Dat het om heel wat meer dan ‘een aantal’ omwonenden gaat, hebben we al eerder toegelicht.
Het lijkt er wel op, of de wethouder het knap hinderlijk vindt, dat de omwonenden ook zo hun voorkeur hebben voor de brug, waar zij elke dag op uit kijken en van genieten.

“de gemeenteraad is in principe niet aan zet”
Wat ‘in principe’ betekent, zullen we wellicht nooit weten.
Of de Raad wel of niet aan zet is, is niet iets wat de wethouder bepaalt.
De Raad heeft een eigen verantwoordelijkheid en kan die doen gelden wanneer zij dat wil.
Sterker nog, diezelfde Raad heeft al schriftelijke vragen gestuurd naar de wethouder. Het antwoord daarop zal binnen vijf weken bekend worden.

“als de raad vindt dat zij de kaderstellende rol op hoofdlijnen goed invult, door zich uit te spreken over de kleuren van deze brug, dan gaat het College daar natuurlijk goed naar luisteren”
1. het College is niet in de positie om alleen maar te ‘luisteren’ naar de Raad; het College heeft zich te voegen, naar wat de Raad aangeeft
2. de wethouder lijkt te suggereren dat de taak van de Raad zich tot de hoofdlijnen moet beperken. In dit geval: in 1 zin in het Programma Binnenstad (en in nul zinnen in de Erfgoednota) staat dat het College Eur 10.000 mag besteden aan kleurenonderzoek naar de Leidse bruggen (hetgeen niet van toepassing is op de Rembrandtbrug, een replica; er is enkel archiefonderzoek mogelijk, waarvoor de Raad nooit toestemming heeft gegeven, en dat bovendien geen conclusie oplevert). Wat de wethouder betreft heeft de Raad akkoord gegeven op die ene zin en dat ene budget, en wat er verder uit dat onderzoek komt, en wat het College verder met die uitkomsten doet, dat is niet iets waar de Raad zich mee heeft te bemoeien. De Raad is er immers alleen maar voor het stellen van kaders (whatever those may be) en voor het invullen van de hoofdlijnen.

Interview Sleutelstad met De Vrienden:

Video met De Vrienden in de Gemeenteraad, ‘Burger aan het Woord’:
( Bron video Raadscommissie: https://leiden.notubiz.nl/vergadering/323954/raadscommissie%20Stedelijke%20Ontwikkeling%2014-12-2017 )

Uitgesproken tekst door De Vrienden in de video (pdf):

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Mijn naam is Arie in ’t Veld, ik woon vlakbij de Rembrandtbrug.
Namens De Vrienden van de Rembrandtbrug ga ik in op drie kernpunten, vanwege het voornemen van het College om de witte brug bruin-met-zwart te schilderen:

één
De gemeente moet een vergunning aanvragen en een volwaardig inspraaktraject houden, als zij de beeldbepalende Rembrandtbrug, die in beschermd stadsgezicht ligt, wil overschilderen;

twee
De Rembrandtbrug is altijd wit geweest en moet wit blijven;

drie
De door het College voorgestelde kleuren bruin met zwart zijn onjuist en ongewenst.

Namens wie spreek ik?
De Vrienden van de Rembrandtbrug bestaan uit buurtbewoners die houden van de witte Rembrandtbrug. Wij zijn blij dat de gemeente onze mooie buurt, en daarmee het historische karakter van de stad, zo goed onderhoudt.
Inmiddels hebben zich via onze petitie en onze website rembrandtbrug.nl 700 medestanders voor een witte brug bij ons aangesloten. Ook de twee buurtverenigingen aan weerszijden van de brug staan achter ons.
Onder de medestanders zijn omwonenden, gebruikers van de brug, en ondernemers zoals winkeliers, horeca, huwelijksfotografen en toerisme-bedrijven. De Raad en het College zijn van harte welkom om de 700 reacties in te zien.

Ik licht onze drie kernpunten toe:

één
Door geen vergunning aan te vragen en elke bewonersparticipatie bij de besluitvorming af te wijzen, is de gemeente ernstig in gebreke gebleven.
Wij voelen ons buitenspel gezet.
Dat de adviezen die door vier instanties over de brug zouden zijn gegeven, niet openbaar zijn, maakt de kwestie extra pijnlijk.
De wethouder heeft onze peiling onder 120 buren, van wie 95% voor wit stemde, in zijn brief van 5 oktober van tafel geveegd.
De vergunningsplicht binnen het beschermd stadsgezicht is bovendien aan de laars gelapt.

twee
Er bestaat pas een Rembrandtbrug sinds 1983, en deze is altijd wit geweest. De brug is veel minder dan 50 jaar oud en dus niet historisch. Voor 1983 heeft er ruim 160 jaar lang zelfs helemaal geen brug gelegen. Elke verwijzing naar ‘historische kleuren’ gaat dus niet op.

drie
Uit het puur speculatieve taalgebruik in de nota van Erfgoed Leiden blijkt dat de kleur bruin, met kleurcode RAL 8004, willekeurig gekozen is. Nergens is een bewijs te vinden, dat deze kleur juist zou zijn.
De kleuren bruin voor de brug en zwart voor alle leuningen zijn ongewenst doordat, zoals beelden aantonen, de zichtbaarheid van de brug sterk zal verminderen. De brug zal niet alleen ’s avonds en ’s nachts, maar ook overdag tegen het donkere water haar zichtbaarheid verliezen. Dit is ongewenst voor een door de gemeente én door talloze bezoekers veel-gebruikt beeldmerk voor de stad.

Concluderend:
De Vrienden van de Rembrandtbrug betreuren het dat wethouder Laudy niet doet, wat hij prominent op de website van de gemeente zegt:
“samen met bewoners hun eigen buurt nog aantrekkelijker maken”.
Wij pleiten ervoor dat het huidige “zonder de bewoners hun eigen brug minder aantrekkelijk maken” snel wordt bijgesteld.

Onze oproep aan u als leden van de Gemeenteraad is daarom:

Beweeg het College ertoe, om de Rembrandtbrug én alle leuningen wit te houden.

Deze oproep steunt op de volgende bouwstenen:

één
De 700 steunbetuigingen van buren, sympathisanten en ondernemers, die zich uitspreken voor wit;

twee
De Rembrandtbrug is niet historisch en is altijd al wit geweest;

drie
In de huidige witte kleur is de Rembrandtbrug optimaal zichtbaar, en de brug blijft daardoor een stralend beeldmerk voor onze stad.

Wij rekenen op uw inzet als volksvertegenwoordigers & wensen u veel wijsheid, en alle Leidenaars een witte Rembrandtbrug toe!
Dank u wel.

[einde tekst]